Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest EmploySystem.com, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. EmploySystem.com przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz takich na jakie wyraził zgodę Użytkownik Serwisu www.employsystem.com.

3. EmploySystem.com zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. EmploySystem.com gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
1. EmploySystem.com zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. EmploySystem.com udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. EmploySystem.com zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu www.employsystem.com. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od EmploySystem.com.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres info@employsystem.com.

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

WARUNKI TECHNICZNE

1. EmploySystem.com przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. EmploySystem.com zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@employsystem.com.